Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne

Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący (2012-2017)

Wydział Chemiczny PWPolitechnika Warszawska Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący Wydział Chemii UWUniwersytet Warszawski

Stypendia - Doktoranci - Politechnika Warszawska


Kryteria

Kryteriami branymi pod uwagę przy ocenie wniosków o specjalne stypendium WAKCh na Wydziale Chemicznym PW są szczególne osiągnięcia badawcze doktoranta:

  • dorobek naukowy (publikacje, w tym przyjęte do druku artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz z listy ministerialnej, monografie, rozdziały w monografiach i w książkach naukowych, materiały recenzowane - proceedings posiadajające nr DOI, zgłoszenia patentowe, wdrożenia)
  • kierownictwo w projektach badawczych
  • staże naukowe krajowe i zagraniczne
  • prezentacje wyników na konferencjach krajowych i zagranicznych (wystąpienia ustne oraz prezentacja plakatów)
  • przygotowane projekty badawcze i wnioski w konkursach o granty badawcze

Dlatego przy ocenie wniosków stypendialnych doktorantów nie są brane osiągnięcia takie jak:

  • oceny uzyskane z przedmiotów realizowanych w ramach programu studiów doktoranckich
  • udział doktoranta w projektach badawczych (niebędącego kierownikiem projektu)
  • kierownictwo tzw. grantów obliczeniowych
  • abstrakty konferencyjne (również wydane w formie książki)

Laureaci

W ramach programu KNOW, Rada WAKCh w dotychczasowych trzech edycjach konkursu przyznała już 75 specjalnych stypendiów naukowych doktorantom Wydziału Chemicznego PW. Lista laureatów w poszczególnych latach akademickich dostępna jest poniżej:

Dodatkowe informacje

Szczegółowe kryteria przyznawania specjalnego stypendium WAKCh na Wydziale Chemicznym PW oraz niezbędne dokumenty przyz składaniu wniosków w danej edycji konkursu określa „Regulamin węwnętrzny specjalnych stypendiów naukowych Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich” (dostępny na stronie Pliki do pobrania).

Kontakt

Wszelkich dodatkowych informacji na temat stypendium udziela Kierownik Studiów Doktoranckich WChPW, dr hab. inż. Kamil Wojciechowski (e-mail: ) oraz Ewa Szczygieł z Sekretariatu Studium Doktoranckiego WChPW (e-mail: ).

Wykonawca: 

© 2016 Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne