Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne

Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący (2012-2017)

Wydział Chemiczny PWPolitechnika Warszawska Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący Wydział Chemii UWUniwersytet Warszawski

Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące


Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące to flagowe jednostki polskiej nauki. Każdy z nich, w ciągu pięciu lat otrzymuje nawet 50 mln zł dodatkowego finansowania – nawet po 10 mln zł rocznie. środki przeznaczane są m.in. na wzmocnienie potencjału naukowego i badawczego, rozwój kadry naukowej, kreowanie atrakcyjnych warunków pracy badawczej, budowanie silnej i rozpoznawalnej marki, a także na wyższe wynagrodzenia naukowców czy zatrudnienie w Polsce zagranicznych uczonych.

Konkurs o nadanie statusu KNOW skierowany jest do podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, centrów naukowych utworzonych przez szkoły wyższe, a także do konsorcjów naukowych. Warunkami ubiegania się o nadanie statusu jest m.in. prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie, posiadanie uprawnień do nadawania stopni naukowych, prowadzenie studiów doktoranckich powiązanych z prowadzonymi badaniami naukowymi i zapewnianie wysokiej jakości kształcenia.

Założenia programu KNOW

  1. Tworzenie Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW), będące elementem reformy szkolnictwa wyższego, wpisuje się także istotnie w reformę nauki w Polsce. Jednym z celów reformy szkolnictwa wyższego, podobnie jak reformy nauki, jest tworzenie i wspieranie jednostek wyróżniających się jakością prowadzonych badań naukowych. Jednostka ubiegająca się o status KNOW powinna posiadać nie tylko najwyższy poziom badań naukowych w skali krajowej, lecz także wyróżniający w skali międzynarodowej. Oznacza to, że status KNOW otrzymują jednostki naukowe, których pracownicy mają nie tylko najlepsze publikacje, ale także zaawansowaną współpracę międzynarodową, liczne otrzymane granty krajowe i międzynarodowe, patenty i wdrożenia - to wszystko, co powoduje ich rozpoznawalność na arenie międzynarodowej.
  2. Koncepcja KNOW wprowadza systemowe warunki do wsparcia rozwoju najlepszych ośrodków akademickich w Polsce. Finansowanie takie po raz pierwszy jest stricte uzależnione od jakości prowadzonych badań naukowych i dydaktyki oraz współpracy z otoczeniem zewnętrznym. KNOW-y finansowane są z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych. Jednostki, które posiadają status KNOW, mają dużą autonomię wyboru przeznaczenia środków uzyskanych z dotacji (np. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników lub atrakcyjnych stypendiów dla najlepszych doktorantów). Wysokość dofinansowania zależy od wielkości jednostki naukowej aplikującej (liczby n pracowników naukowych wchodzących w skład KNOW-u).
  3. Status KNOW nadaje w drodze decyzji minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego na okres 5 lat.

Wykonawca: 

© 2016 Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne