Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne

Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący (2012-2017)

Wydział Chemiczny PWPolitechnika Warszawska Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący Wydział Chemii UWUniwersytet Warszawski

Program stażowy KNOW dla uczniów liceum


 1. Informacja o projekcie
  • tytuł: Staże badawczo-naukowe KNOW dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  • planowany czas trwania: rok akademicki: październik – wrzesień następnego roku
  • koszt: 100 tys
  • opis: Do projektu zakwalifikowanoby 20 uczniów klas przedmaturalnych liceów, wybitnie uzdolnionych w zakresie chemii – rekomendacja nauczyciela chemii. Uczniowie odbędą staże badawcze w zespołach naukowych Wydziału Chemicznego PW (10 uczniów) i Wydziału Chemii UW (10 uczniów). Uczniowie będą włączeni w badania związane z grantami realizowanymi ze środków publicznych, projektami realizowanymi w ramach działalności statutowej oraz we współpracy lub na zlecenie przedsiębiorstw.
 2. Cel: włączenie wybranych, wybitnie uzdolnionych uczniów badania naukowe prowadzone na Wydziale Chemicznym PW i Wydziale Chemii UW. Umożliwienie rozwijania zainteresowań chemicznych. Popularyzacja oferty dydaktycznej i działalności naukowej wydziałów wśród potencjalnych studentów; pozyskiwanie dobrych studentów.
 3. Etapy realizacji projektu:
  1. Kwalifikacja uczniów – uczestników projektu
  2. Wysłanie zawiadomień o naborze do liceów współpracujących z wydziałami i nabór uczestników projektu na podstawie opinii ich nauczycieli chemii z charakterystyką aktywności pozalekcyjnych, osiągnięć w olimpiadach i konkursach chemicznych.

  3. Badania w zespołach naukowych
  4. Wybór tematów staży badawczych nastąpi na pierwszym spotkaniu uczestników projektu na podstawie przekazanych im ofert zespołów naukowych Wydziału i przy uwzględnieniu zainteresowań i preferencji uczniów. Uczniowie zostaną włączeni do zespołów naukowych. Każdy będzie miał swojego opiekuna naukowego, który będzie uzgadniał z nim plan badań (będący częścią większej całości) i nadzorował jego pracę w laboratorium. Uczniowie będą prowadzić badania w laboratoriach Wydziałów w systemie indywidualnym / elastycznym: w popołudnia, soboty, ferie (w uzgodnieniu z opiekunem naukowym). Po stosownym przeszkoleniu będą samodzielnie realizować wiele zadań badawczych oraz współuczestniczyć w wykonywaniu specjalistycznych pomiarów / analiz.

  5. Opracowanie wyników badań
  6. Okresowo (co dwa-trzy miesiące) uczniowie będą przedstawiać postępy swoich prac i plany dalszych badań na seminariach zespołów naukowych. Równocześnie będą sporządzać raporty z wynikami swoich eksperymentów i współuczestniczyć w przygotowaniu wystąpień konferencyjnych i publikacji naukowych. Uczniowie będą mieć dostęp do zbiorów naukowych bibliotek uczelni.

  7. Prezentacja wyników badań – udział w konferencjach naukowych
  8. W końcowej fazie projektu uczniowie będą przedstawiać wyniki swoich badań (prezentacje ustne i posterowe) na konferencjach naukowych, w tym również międzynarodowych.

 4. Ocena szans powodzenia projektu:
 5. Wydział Chemiczny PW jest w końcowej fazie realizacji grantu „Politechnika dla młodego chemika – staże badawcze dla uczniów liceów” w ramach projektu MNiSW Uniwersytet Młodych Wynalazców. Bierze w nim udział 12 uczniów warszawskich liceów im. Stanisława Staszica i im. Ks. Józefa Poniatowskiego. Trzech z nich to tegoroczni laureaci Olimpiady Chemicznej, którzy podjęli w tym roku studia na Wydziale Chemicznym. Wszyscy przedstawiali lub w najbliższym czasie przedstawią swoje wyniki na konferencjach naukowych. Niektórzy są współautorami publikacji zgłoszonych do druku. Uczniowie są bardzo zadowoleni. Obie szkoły zgłaszają chęć kontynuacji takiej współpracy. A uczniowie – pasjonaci chemii są i w innych szkołach.

 6. Kalkulacja kosztów (na jednego uczestnika): 5 000 zł (w tym: zakup odczynników i materiałów do badań, koszty analiz, delegacje i opłaty konferencyjne + wynagrodzenie opiekuna naukowego)

Wykonawca: 

© 2016 Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne