Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne

Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący (2012-2017)

Wydział Chemiczny PWPolitechnika Warszawska Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący Wydział Chemii UWUniwersytet Warszawski

Stypendia


Doktoranci

W związku z programem KNOW realizowanym przez Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne ustanowione zostały specjalne stypendia naukowe WAKCh dla uczestników studiów doktoranckich obu Wydziałów.

Stypendia finansowane są z funduszy programu KNOW otrzymywanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Umożliwiają i wspierają one rozwój naukowy szczególnie uzdolnionych młodych chemików prowadzących pionierskie badania naukowe, których efektem mogą być ważne odkrycia naukowe.

Wysokość stypendium WAKCh wynosi 3000 zł albo 1500 zł miesięcznie w przypadku pobierania przez stypendystę stypendium doktoranckiego przyznanego przez Uniwersytet Warszawski lub Politechnikę Warszawską. Liczba stypendiów uzależniona jest od dotacji otrzymywanej przez WAKCh, przy czym kwota przeznaczona na stypendia zawiera się w przedziale 15-30% wysokości tej dotacji.

Stypendia przyznawane są doktorantom lat I-IV co roku na okres 12 miesięcy wraz z ropoczęciem nowego roku akademickiego. Stypendium nie otrzymują doktoranci będący na przedużeniu studiów doktoranckich (z wyjątkiem sytuacji, gdy doktorant przebywał wcześniej na urlopie zdrowotnym, macierzyńskim lub ojcowskim, naukowym lub okolicznościowym).

Stypendia przyznawane poprzez decyzje Rady WAKCh na drodze konkursów dla doktorantów I roku oraz doktorantów lat II-IV. Podstawą przyznania stypendium doktorantom I roku jest średnia ze studiów II stopnia oraz test kwalifikacyjny, który prowadzony jest równolegle wraz z rekrutacją na studia doktoranckie. W przypadku doktorantów lat II-IV stypendia są przyznawane na podstawie oceny pracy doktorantów i ich osiągnięć naukowych za poprzedni rok akademicki. Kryteriami przy ocenie wniosków stypendialnych są (w zależności od uczelni):

  • średnia ocen uzyskanych na studiach doktoranckich
  • dorobek naukowy (publikacje, zgłoszenia patentowe)
  • udział w projektach badawczych
  • staże naukowe krajowe i zagraniczne
  • prezentacje wyników na konferencjach krajowych i zagranicznych
  • przygotowane projekty badawcze i wnioski w konkursach o granty badawcze

Doktorant otrzymujący stypendium WAKCh jest zobowiązany do prowadzenia badań naukowych zgodnym z przedstawionym we wniosku planem oraz do realizacji programu studiów doktoranckich, w tym brania udziału seminariach, wykładach, praktykach dydaktycznych (3/4 realizowanych zajęć z nauk chemicznych musi się odbywać na WChUW lub WChPW). W przypadku wyjazdu naukowego na okres dłuższy niż trzy miesiące w trakcie pobierania stypendium zostaje ono zawieszone oraz wznowione po powrocie stypendysty. W przypadku przerwania studiów doktoranckich doktorant traci prawo do pobierania stypendium.

Więcej informacji zawartych jest w regulaminie specjalnego stypendium WAKCh (Pliki do pobrania). Informacje dotyczące poszczególnych wydziałów zawarte są na odpowiednich podstronach:

Wykonawca: 

© 2016 Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne