Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne

Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący (2012-2017)

Wydział Chemiczny PWPolitechnika Warszawska Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący Wydział Chemii UWUniwersytet Warszawski

Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne


Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne tworzą: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej. O utworzeniu konsorcjum zdecydowało głębokie przekonanie jego założycieli o szczególnej roli chemii dla rozwoju współczesnej nauki.

Jako Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący konsorcjum zamierza rozwijać prowadzone badania w obszarach chemii ogólnej, teoretycznej, medycznej i materiałowej oraz dążyć do tego, by ich efekty mogły być wykorzystywane, np. do projektowania, otrzymywania i wszechstronnej analizy innowacyjnych, użytecznych produktów. Plan badawczy jest bardzo różnorodny. Projekty naukowe obejmują m.in. badania podstawowe; syntezę i badanie związków biologicznie aktywnych; badania nad nowymi źródłami energii; prace z zakresu chemii analitycznej oraz bioanalitycznej.

Prowadzenie takich kompleksowych badań pozwoli m.in. na lepsze poznanie fizycznych i chemicznych właściwości materiałów używanych, np. w przemyśle, a także na ich ulepszanie. Efektem badań ma być też udoskonalenie diagnostyki medycznej (m.in. celem jednego z planowanych projektów naukowych jest znalezienie właściwych biomarkerów, które ułatwią diagnozę przewlekłych chorób). Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne będzie też prowadziło badania, które mogą przyczynić się do znalezienia skuteczniejszych metod walki z chorobą Alzheimera, Parkinsona oraz z chorobami nowotworowymi.

Konsorcjum zamierza także współpracować z przemysłem farmaceutycznym i prowadzić badania nad związkami właściwościach przeciwbólowych, przeciwnowotworowych i przeciwosteoporotycznych.

Działania KNOW dla młodej kadry

Jednym z najważniejszych zadań, jakie postawiło sobie Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne, jest tworzenie jak najlepszych warunków dla wszechstronnego rozwoju naukowego doktorantów. Konsorcjum rozwinie już prowadzone przez oba wydziały Międzynarodowe Studia Doktoranckie. Opieka nad młodą kadrą akademicką opierać się ma na już przyjętych przez obie jednostki zasadach, m.in. doktoranci od początku otoczeni są opieką dwóch promotorów z wydziałów UW i PW, którzy monitorują postępy pracy doktoranta, a projekt pracy doktorskiej musi byd przedyskutowany ze specjalną komisja ds. studiów doktorskich. Wykłady i seminaria dla doktorantów prowadzone są w języku angielskim. Odbywają oni także co najmniej półroczny staż w ośrodku zagranicznym.

Ponadto dla doktorantów i młodych doktorów stworzony zostanie specjalny program dofinansowania badań, w ramach którego będą uzyskiwali granty startowe na rozpoczęcie projektu badawczego, stypendia na staże i wyjazdy do najlepszych ośrodków zagranicznych. Planuje się też wprowadzenie stypendiów podoktorskich dla młodych naukowców z innych ośrodków naukowych w Polsce i zagranicą. Młodzi naukowcy otrzymają też fachową pomoc w aplikowaniu o prestiżowe stypendia oraz granty krajowe i międzynarodowe. Konsorcjum stawia na wszechstronne wykształcenie kadry młodych naukowców tak, by mogli podjąć pracę nie tylko w ośrodkach naukowych, ale też w różnych gałęziach przemysłu i w ten sposób wzmacniać innowacyjnością badańo gospodarkę kraju.

Warsaw Chemical Academic Consortium


Two leading scientific and academic centers in Poland, Faculty of Chemistry, Warsaw University of Technology and Faculty of Chemistry, Warsaw University formed The Warsaw Consortium of Academic Chemistry that received status of Leading National Research Centre (KNOW) in chemical sciences within 2012-2017.

The KNOW Consortium refers to the fact that CHEMISTRY plays indeed a crucial role in nowadays research, being so-called “central science” located between two principal streams of modern studies, namely biologically important systems and related methods from one side, and material science from the other one. These two directions of research are crucial not only for the development of science itself but also for the development of our civilization.

The major aim of this consortium is to develop various important fields of chemistry that are strongly represented in our laboratories and well-recognized world-wide. Our main intention is to prove that our studies may be successfully applied in the processes of designing and evaluation of novel products, methods of their manufacturing as well as determinations of structure and physical and chemical properties, based on four principal pillars:

  • Fundamental research in the areas of organic, inorganic, physical and theoretical chemistry;
  • Manufacturing, structure, properties and applications of compounds of high biological value;
  • Advanced studies in the field of functional materials including important problems connected with new sources of energy;
  • Analytical and bioanalytical chemistry.

The KNOW consortium is quite well established and internationally recognized in various areas of chemistry. Research done at our institutions has impact on the development of science world-wide as evident from high number of citations. Many scientists from our KNOW centres serve as editors, or members of advisory committees, of important international journals. Our KNOW Consortium members (UW and PW) have also filed numerous patents (including European ones) and have established co-operations within top international research centres world-wide including chemical industry (in recent years, also with companies from Poland). It is reasonable to expect that combined activities of collaborating scientists from both institutions should result in top (and internationally competitive) achievements in the proposed areas covering many aspect of modern chemistry.

Our collaboration within KNOW Consortium leads to many potential applications including fabrication of systems for organic electronics, organometallic catalysis, electrocatalysis, displays, sensors, development of new analytical methods, multidimensional approaches to NMR spectroscopy and alternate electrochemical energy technologies (batteries, low temperature fuel cells, photocells, biofuel cells, hydrogen storage). It perfectly fits to global research trends related to comprehensive bioanalytics and medical diagnostic methods. Application of the advanced materials and technologies will provide new miniaturized bioanalytical tools of enhanced selectivity and sensitivity, reaching lower detection limits and enabling in-depth analysis of many types of bioanalytes (biomarkers, metabolites, enzymes). The development of the tailored receptor layers using nanotechnological approaches will be crucial for the unprecedented performances of (bio)sensors, creating a real alternative for the currently used biochemical methods of analysis. Nowadays a lot of effort is put into finding of new methods of treatment and diagnosis of cancer diseases. The application of the Lab-on-a-Chip devices can be very useful in testing of a new anticancer drug or therapy procedures. The development of new microfluidic analytical devices, especially coupled with the cell culture modules, will help in fabrication of high throughput screening systems highly competitive to other in vitro techniques.

The main goal of the KNOW consortium consisting of both Universities, recognized as belonging to the group of the best universities in Poland, is to combine efforts in investing in the PhD student’s knowledge and skills in fundamental and applied chemistry linked with modern aspects of biosciences and biotechnology in order to enable transfer of knowledge to industry and companies – at present one of the most important tasks for our higher education institutions. The members of the consortium represent an interdisciplinary group consisting of experts in theoretical and computing chemistry, chemists and biochemists, partners with high expertise in electrochemical and optical approaches, experts in surface science and technology, well recognized researchers in polymer science and nanostructure materials, last but not least partners in (bio)analytics based on Lab-on a Chip technology and other fields of biotechnology. This ensures complementary of research activities of the partners from UW an PW and expected synergistic effect being expected as an important achievement arriving from the collaboration within KNOW Consortium.

Wykonawca: 

© 2016 Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne